سفارش تبلیغ
صبا ویژن

میر حسین موسوی آری محمود احمدی نژاد نه نه نه

2 روز ا 22 خرداد میگذرند از 85 درصد 80 درصد به عشق موسوی و به عشق آزادی و اصلاحات رفتند و رای دادند  80 درصد خواستند و گمان کردند در جامعه جور میتوان از آزادی و اصلاحات سخن گفت 80 درصد گمان بردند میتوان بار دیگر به راحتی نفس کشید و بی ژروا بیان کرد   اما 22 خرداد نشان داد ایران در دست ظلم هنوز ضجه میزند و خواهان رهایی از خفگی است تهران اصفهان شیراز تبریز و چندین جای دیگر سرشاز از خون جوانان

گشته و ابر قدرت نشسته و خون می نوشد .ما نیز نخواهیم نشست گروه 2266 از هم اینک اعلام وجود خواهد کرد برای نابودی فیزیکی ظلم زنده باد ایرانی سربلند و شاد.ژس از 10 سال دوری از وطن سوشیانت برگشته